English

معرفی کتاب روانشناسی سیاه


نویسنده:
اسرار جنگ روانشناختی، قدرت اقناع، تکنیک های کنترل ذهن، رفتارشناسی شناختی سیاه و حداکثر تاثیرگذاری از مبانی اصلی این کتاب به شمار می روند.
اردیبهشت ۰۶