English

سرویس راستی آزمایی در واتساپ


واتساپ برای مقابله با شایعات درباره انتخابات هند سرویس راستی آزمایی راه انداخت.
خرداد ۲۷