دولت هند در مورد گسترش باج افزار لاکی به شهروندان این کشور هشدار داد


نویسنده:
با آغاز روند گسترش باج افزار لاکی در هند، مسئولان دولتی این کشور، به کاربران اینترنت در مورد امکان اشاعه آلودگی این بدافزار، هشدار دادند.
با آغاز روند گسترش باج افزار لاکی در هند، مسئولان دولتی این کشور، به کاربران اینترنت در مورد امکان اشاعه آلودگی این بدافزار، هشدار دادند.