English

حین سفر «وای فای» اینترنت منزل خود را غیرفعال کنید


زمانی که از وای فای استفاده نمی‌کنند و یا در مسافرت هستند، آن را خاموش کنند تا زمینه دسترسی غیرمجاز به آن و یا سوءاستفاده و ارتکاب جرم میسر نشود.
تیر ۳۱