English

آلودگی 800 هزار تلفن همراه به بدافزار Geost


نویسنده:
کارشناسان امنیتی و دانشگاهی بات‌نتی به نام Geost شناسایی کرده‌اند که بیش از 800 هزار تلفن همراه را آلوده کرده است.
مهر ۲۳