English

گزارش اجلاس امنیتی 2018 منامه (بخش سوم)


نویسنده:
نشست امنیتی سران کشورهای غرب آسیا، 26، تا 28 اکتبر در شهر منامه، پایتخت بحرین برگزار شد.
مهر ۲۸