کشف محققان ایرانی ذخیره سازی گرافن را افزایش داد


نویسنده:
گرافن از جمله موادی است که قابلیت رسانایی بالایی دارند و کشف جدید دو محقق ایرانی به افزایش این قابلیت کمک خواهد کرد.
آذر ۲۲