English

پنج نمونه از مهم ترین سرقت های اطلاعات در دنیای تکنولوژی


آمار هک دیتابیس ها و افشای اطلاعات محرمانه به وضعیت نگران کننده ای رسیده است.این رخدادها، به خوبی آسیب پذیری و شکنندگی زیرساخت های مالی و تجاری تحت وب را نشان می دهند.
مرداد ۳۱