English

واقعیت مجازی چیست؟ بخش پایانی


نویسنده:
واقعیت مجازی احتمالاً باعث می‌شود، تا میزان روابط چهره به چهره‌ی مردم از حال حاضر نیز کمتر شود.
بهمن ۰۳