English

نشت ۸۰۰ میلیون داده از یک پایگاه‌داده ناامن 


یک پایگاه‌ داده حفاظت نشده، منجر به نشت مجموعه‌ای عظیم از میلیون ها پست الکترونیکی شد.
شهریور ۰۲