English

مدرن سازی فرایند وقف در بستر بلاکچین


نویسنده:
یک موسسه سنگاپوری قصد دارد با استفاده از بلاکچین، فرآیند سرمایه گذاری و کمک های مالی اسلامی را بهبود بدهد.
بهمن ۰۳