English

فلج اقتصادی با اختلال موقعیت یاب جغرافیایی


نویسنده:
یک اختلال 30 روزه در عملکرد موقعیت‌یاب جغرافیایی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد کند.
آذر ۰۲