English

عبور ترافیک داده اروپا از چین


نویسنده:
یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی چینی، حجم وسیعی از ترافیک تلفن همراه اروپا را بیش از 2 ساعت از زیرساخت خود عبور داد.
شهریور ۲۵