شبیه سازی حملات سایبری در بانک های مرکزی اروپا


نویسنده:
بانک های مرکزی اروپا، با شبیه سازی حملات سایبری، به نتایج خوبی دست خواهند یافت. مقامات این بانک ها، قصد دارند متوجه شوند که در صورت وقوع حمله سایبری، چه میزان آسیب پذیر خواهند بود.
مهر ۲۵