English

سوءاستفاده نورثروپ گرومن از جنگ فرضی با ایران


نویسنده:
نروثروپ گرومن، از جنگ ساختگی با ایران برای فروش پهپاد گلوبال هاوک به پنتاگون سوءاستفاده کرد.
آبان ۲۳