سنگاپور در مقابل برخی حملات سایبری به شدت آسیب‌پذیر است


نویسنده:
اخبار حمله سایبری مخفیانه هکرهای خارجی به یکی از سازمان‌های عمومی سنگاپور در طول سال 2016، مقامات ارشد این قدرت امنیت سایبری بزرگ را در بهت فرو برد.
اخبار حمله سایبری مخفیانه هکرهای خارجی به یکی از سازمان‌های عمومی سنگاپور در طول سال 2016، مقامات ارشد این قدرت امنیت سایبری بزرگ را در بهت فرو برد.