English

سرمایه گذاری انگلیس روی سلاح های لیزری


ارتش انگلیس در نظر دارد 3 سلاح مختلف در زمینه انرژی هدایت شده توسعه بدهد تا به پیشتازی در این زمینه تبدیل شود.
مهر ۲۲