سازمان سیا برای جاسوسی بهتر به هوش مصنوعی متوسل شد


نویسنده:
سازمان سیا در حال ارتقای فناوری هوش مصنوعی مورد استفاده خود است تا از آن برای بهبود کیفیت جمع آوری اطلاعات و تحلیل بهتر داده‌های گردآوری شده استفاده کند.