رویکرد انتخابی ایران برای جنگ ترکیبی


نویسنده:
تحلیل گران سیاسی غربی معتقدند که در حال حاضر، جنگ ترکیبی ایران یکی از تهدیدات و چالش‌های اصلی بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه محسوب شود.
آذر ۲۰