English

روسیه؛ پیروز جنگ بزرگ سایبری


به عقیده بسیاری از کارشناسان، در صورت وقوع جنگ سایبری میان روسیه و آمریکا، مسکو پیروز قاطع این تقابل خواهد بود.
خرداد ۲۶