رایانه هایی که تجربه کسب می کنند


نویسنده:
محققان گوگل طرحی ارائه داده اند که قابلیت یادگیری و بهبود عملکرد را برای رایانه ها فراهم می کند.
آذر ۲۲