English

دولت سنگاپور به هکرها جایزه می دهد


دولت سنگاپور به منظور شناسایی مشکلات امنیتی خدمات آنلاین خود برنامه‌ای را به اجرا گذارده تا به افراد و هکرهایی که این آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی کنند، جایزه بدهد.
مهر ۲۲