English

دفکان 2019؛ حمله به شبکه های سازمانی از طریق چاپگر


نویسنده:
کارشناسان امنیت ده‌ها آسیب‌پذیری حیاتی را در چاپگرها شناسایی کرده‌اند که امکان نفوذ به شبکه‌های سازمانی را فراهم می‌کنند.
مرداد ۳۱