حمله تداخل یو.اس.بی


نویسنده:
با استفاده از حمله تداخل، تجهیزات فلش می‌توانند به شنود اطلاعات پورت‌های دیگر بپردازند.
USB