English

حمایت مرکز جدید هوش مصنوعی از عملیات نظامی


نویسنده:
یکی از مقامات مسئول پنتاگون، از به کارگیری هوش مصنوعی در نهاد های نظامی این وزارتخانه در آینده ای نزدیک خبر داد.
اردیبهشت ۰۶