English

جهرمی بزرگترین غایبان دولت الکترونیک را معرفی کرد


صبح امروز وزیر ارتباطات در برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد و همانطور که پیش از این گفته بود در مورد دولت الکترونیک که راهکاری برای جلوگیری از فساد است، صحبت کرد.
خرداد ۲۶