English

جدیدترین اتهام شرکت رکوردد فیوچر به ایران


نویسنده:
بر اساس ادعای شرکت رکوردد فیوچر، گروه APT33 وابسته به دولت ایران بوده و زیرساخت‌های خود را برای ادامه‌ی تهاجم‌ها بروز کرده است.
مهر ۲۲