English

تغییر وظایف وزارت امنیت داخلی آمریکا


نویسنده:
وزیر امنیت داخلی آمریکا ادعا کرد، هم‌اکنون کشورهای مختلفی وجود دارند که در حوزه عملیات سایبری از روسیه تقلید می‌کنند.
خرداد ۲۶