تأمین تسلیحات گروه‌های تروریستی از وب تاریک


نویسنده:
کارشناسان امنیتی معتقدند فضای دارک وب، به میدانی برای خرید و فروش تسلیحات بین گروه های تروریستی تبدیل شده است.
مهر ۲۴