English

تأثیر بازی های ویدئویی روی ذهن و بدن


نویسنده:
با وجود گسترش روز افزون بازی های ویدئویی نظرات متفاوتی نسبت به تاثیر مثبت و منفی آنها وجود دارد.
فروردین ۳۱