بازگشت چندباره بدافزار ایموتیت


نویسنده:
بدافزار بانکی ایموتیت (EMOTET) از طریق هرزنامه‌ها سیستم کاربران را آلوده می‌نماید و همچنین از طریق هرزنامه‌ها گسترش میابد.