English

بارگذاری نرم افزار های کرک شده در رایانه های شخصی


نویسنده:
9 کشور آسیایی از جمله هند، سطح بالایی از بارگذاری نرم افزارهای کرک شده را در رایانه های شخصی دارند.
فروردین ۳۱