English

ایجاد مرکز هوش مصنوعی در پنتاگون


نویسنده:
پنتاگون قصد دارد با راه اندازی یک مرکز جدید هوش مصنوعی، آن را در عملیات های نظامی و فعالیت های تجاری خود به کار بگیرد.
مهر ۲۸