English

اپل، تراشه ای برای پردازش داده‌ بیومتریک می‌سازد


اپل در جدیدترین آگهی استخدامی خود به‌دنبال طراح تراشه‌های پردازشی بوده است؛ به‌نظر می‌رسد این اقدام برای ساخت تراشه‌های اختصاصی گجت‌های سلامتی باشد.
فروردین ۳۱