English

اپراتور MTN و بازی در زمین‌های خطرناک و پرریسک خاورمیانه


در ایران، نیجریه و کامرون کسب و کار ام تی ان به دلایل متعدد با کاهش سود همراه شده است.
مرداد ۳۱