ان اس ای ایمیل‌های افراد مهم را جمع‌آوری می‌کند


نویسنده:
طبق بررسی‌های صورت گرفته اطلاعات دو سال قبل از ریاست جمهوری اوباما تا سال 2011 توسط ان اس ای جمع‌آوری و ذخیره‌شده است.