انتقال اطلاعات به شکل امواج صوتی


نویسنده:
محققان برای نخستین بار توانستند اطلاعات مبتنی بر نور را به شکل امواج صوتی انتقال دهند.