English

آموزش هوش اجتماعی به ابزارها، توسط دارپا


نویسنده:
سازمان دارپا به منظور بهبود همکاری میان انسان و ماشین، قصد دارد سامانه‌هایی با توانایی درک هوش اجتماعی به وجود آورد.
شهریور ۰۲