English

آماده کردن بانک ‌های ایران برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم


شبکه ققنوس، پلتفرمی برای آماده‌سازی نظام بانکی و بخصوص بانک‌ها برای ورود به اقتصاد دیجیتالی است.
خرداد ۲۷