English

۸۰۰ هزار شغل سنتی در انقلاب صنعتی چهارم از بین می رود


نویسنده:
وزیر ارتباطات با اشاره به پیامدهای انقلاب صنعتی چهارم گفت: پیش بینی می شود ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل در این حوزه از بین برود اما مشاغل جدید با عناوین جدید جایگزین خواهد شد.
بهمن ۰۳