English

هیچ مجوزی برای تولید بیت‌ کوین صادر نکرده‌ایم


وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص انحراف فعالیت برخی واحدهای صنعتی از مجوزهای مربوطه به سمت تولید بیت کوین، تصریح کرد:‌ مجوزی برای این موضوع صادر نشده است.
مهر ۲۲