English

نگاهی زیرکانه در زندگی خصوصی کاربران


نویسنده:
فیسبوک امتیاز شناسایی طبقه بندی اجتماعی افراد را دریافت کرد.
بهمن ۰۳