English

نقض مجدد آزادی بیان از سوی توییتر


نویسنده:
توییتر اخیراً مدعی شده است که یک توییت از سوی حساب کاربری رسمی مقام معظم رهبری، قوانین این رسانه اجتماعی را نقض کرده است.
تیر ۰۵