English

نشست SAS 2019 تلاش‌های پیچیده گروه سایبری غزه


نویسنده:
گروه هکرهای سایبری غزه، با سطوح پیچیده و مختلف، تلاش‌های مؤثری، برای به دست آوردن اطلاعات حیاتی، انجام داده‌ است.
شهریور ۲۵