English
فروردین ۰۴

نبرد‌ آنلاین انگلیس با داعش


نویسنده:
.ترزا می معتقد است که باید جنگ آنلاین با داعش جایگزین جنگ فیزیکی شود
فروردین ۰۴