English
خرداد ۳۰

نبرد‌ آنلاین انگلیس با داعش


نویسنده:
.ترزا می معتقد است که باید جنگ آنلاین با داعش جایگزین جنگ فیزیکی شود
خرداد ۳۰