English

مصرف برق معادن بیت‌کوین در 2017


بسیاری از کارشنانسان معتقدند مصرف برق استخراج بیت‌کوین در بعضی از کشورها بسیار بیشتر از مصرف عادی آن منطقه است.
فروردین ۰۳