مصرف برق معادن بیت‌کوین در 2017


نویسنده:
بسیاری از کارشنانسان معتقدند مصرف برق استخراج بیت‌کوین در بعضی از کشورها بسیار بیشتر از مصرف عادی آن منطقه است.
آذر ۲۰