English

مدیریت تجهیزات خودمختار با مواج مغزی


نویسنده:
سازمان دارپا قصد دارد ایمپلنتی را توسعه بدهد که امکان کنترل ابزارهای بدون سرنشین را تنها به کمک امواج مغزی فراهم می‌کند.
مهر ۲۸