English

قطع اینترنت در پایتخت سودان


ائتلاف «الحریه و التغییر» که بزرگ‌ترین ائتلاف مخالف شورای نظامی انتقالی است اعلام کرد که اینترنت در خارطوم قطع‌شده است.
شهریور ۲۵