English

قرارداد ناتو با شرکت بلک بری


نویسنده:
نمایندگان شرکت بلک بری، اخیرا اعلام کردند که با پیمان نظامی ناتو، برای عقد قرارداد به توافق رسیده اند.
اردیبهشت ۳۱