| به‌وسیله سناتورهای آمریکا

قانون‌گذاری برای قربانیان حمله هکری اکوئیفاکس


نویسنده:
به دنبال حمله هکری به شرکت اکوئیفاکس که منجر به افشای اطلاعات ۱۴۳ میلیون نفر شد، تعدادی از سناتورها در حال بازنویسی قانونی هستند که در شرایط مشابهی قدرت بیشتری به مشتریان این شرکت‌ می‌دهد.